در صورت برطرف نشدن خطا تا 30 دقیقه آینده مشکل را به آدرس زیر ارسال نمایید.
software_support@sep.ir


www.sep.ir